Column over een te vrije vertaling

Update By: Henk
Date: januari 21, 2019

‘Vertalen is een onderschat vak’, schreef iemand op Facebook in een reactie op m’n column ‘De vertaling in Trouw van de Brexit-rede van David Lammy’. Daarin bespreek ik een deel van de Nederlandse vertaling die onlangs in Trouw stond van een goede toespraak van het Britse parlementslid David Lammy. Mijn conclusie is dat de vertaling niet zo goed is.

[Klik hier om de column te lezen.]

1 febrewaris: presintaasje ‘De striid fan Grutte Pier’

Update By: Henk
Date: januari 17, 2019

Op 1 febrewaris presintearje Richard Bos en Alexander Russchen yn Dokkum in stripboek oer it libben fan Pier Gerlofs Donia, better bekend as Grutte Pier. It boek komt tagelyk út yn in Nederlânske en in Fryske ferzje. It Nederlânske ‘De strijd van Grutte Pier’ is it orizjineel en ik ha de Fryske oersetting ‘De striid fan Grutte Pier’ makke.

It boek wurdt presintearre by de iepening fan in útstalling fan it wurk fan Mudhoen yn Museum Dokkum.

[Klik hjir foar mear ynformaasje.]

De klinkers in ‘alcoholist’

Update By: Henk
Date: januari 15, 2019

Op neerlandistiek.nl vroegen Jan Renkema en Marc van Oostendorp zich de afgelopen week af waarom het woord ‘alcoholist’ kan worden uitgesproken met de o-klank van ‘hok’. Ik doe ook een duit in het zakje.

[Klik hier om het stuk te lezen.]

Voor deeltijdstudenten Nederlands: begrippenlijsten taalkundetoetsen

Update By: Henk
Date: januari 11, 2019

Voor deeltijdstudenten Nederlands (FO) van NHL Stenden: op deze site staan nu begrippenlijsten bij de vakken die worden getoetst in de taalkundetoetsen van jaar 1 en 2. De lijsten zijn gemaakt door Pieter Duijff, José Bruining en Henk Wolf. Ze zijn te vinden op de pagina Cursusmateriaal. De links naar de lijsten staan ook hieronder:

[Begrippenlijst Taal en theorie 1]

[Begrippenlijst Taal en maatschappij]

[Begrippenlijst taalkundevakken jaar 2]

 

Stik oer de kearndoelen foar Frysk op ‘e basisskoalle

Update By: Henk
Date: januari 7, 2019

Oer de kearndoelen foar it Frysk op ‘e basisskoalle wurdt al lange jierren redendield. Oan 2005 ta wienen de doelen foar it fak Frysk gelyk oan dy foar Nederlânsk. Doe’t dat feroare, ferwachte de provinsje dat dat skoallen oanfiterje soe om ambisjeuzer. Dat kaam net út. No pleitet de FNP fannijs foar ‘spegele’ (likense) kearndoelen foar de beide fakken. In goed ding, tinkt my, mar al wat let.

[Klik hjir om op itnijs.frl it stik te lêzen dat ik oer de kearndoelekwestje skreaun ha.]

Taalsnipel: ferjierdei

Update By: Henk
Date: januari 5, 2019

Yn de hjoeddeiske skriuwtaal is it wurd ‘ferjierdei’ lidstok. Op taalweb.frl wurdt it sels as hollannisme oantsjut. Dat is net terjochte. Yn in taalsnipel op itnijs.frl beskriuw ik hoe’t it wurd yn de jierren tachtich út de skriuwtaal ferdwûn is.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Taalsnipel: wat foar taal prate se no?

Update By: Henk
Date: december 28, 2018

Troch ûnbewuste ûnderstellingen is it soms dreech om te rieden hokker taal oft minsken prate. Dêr kaam ik fan ‘t simmer in kear achter. Foar De Moanne haw ik der in taalsnipel oer skreaun.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]