Trailer ‘Een meerkoet in mijn oog’

Update By: Henk
Date: oktober 17, 2016

Aankondigingen van ‘Een meerkoet in mijn oog’

Update By: Henk
Date: oktober 8, 2016

Op 11 november presenteert Uitgeverij kleine Uil mijn boek ‘Een meerkoet in mijn oog’. Het duurt nog een paar weken, maar het boek wordt hier en daar al aangekondigd en bij een aantal internetboekhandels kun je het zelfs al reserveren.

meerkoet_of_frysk
[Omrop Fryslân, 8 oktober 2016]
meerkoet_of_nederlands
[Omrop Fryslân, 8 oktober 2016]
meerkoet_itnijs
[It Nijs, 9 oktober 2016]
 kleineuil_najaar2016[Najaarscatalogus 2016 Uitgeverij kleine Uil]
 meerkoet_bolcom

[Bol.com, 9 oktober 2016]

 meerkoet_banner

 

Tagelyk Frysk en Nederlânsk studearje op ‘e NHL

Update By: Henk
Date: oktober 4, 2016

Wy ha op ‘e NHL in programma ûntwurpen dat it foar studinten maklik makket om tagelyk Frysk en Nederlânsk te studearjen. Fakken fan ‘e twa stúdzjes oerlaapje inoar net yn it roaster en in part fan ‘e fakken wurdt oan studinten fan beide stúdzjes mienskiplik oanbean, dat dy yn fjouwer jier twa kear ôfstudearje kinne. Sa jouwe kollega’s no fakken mei nammen lykas ‘creatief schrijven/kreatyf skriuwen’ en ‘taal en maatschappij/taal en maatskippij’. Ik jou op it stuit foar kombinearre groepen ‘taal en teory/taal en theorie’ en ‘taalbeschouwing/taalbeskôging’. It is trouwens noch heeltyd mooglik om mar ien fan beide stúdzjes te folgjen.

Marrit de Schiffart hat foar De Moanne Gerla Stork, ien fan ‘e fjouwer studinten út it kombinaasjeprogram, ynterviewd.

[It ynterview is hjir te lêzen.]

Op it strân

Update By: Henk
Date: september 11, 2016

schermafbeelding-2016-09-11-om-17-33-00It Fryske literêre onlinetydskrift Fers2 hat yn syn septimbernûmer in koart ferhaal fan my opnaam, Op it strân. De redaksje hat it sels yllustrearje litten.

[Klik hjir om it ferhaal te lêzen.]

Synesthesie: naamvallen zien

Update By: Henk
Date: september 7, 2016

“Ongeveer vier procent van de mensen heeft een vorm van synesthesie. Het zien van kleuren bij het gebruik van letters is een van de meest voorkomende vormen. Bij mij hebben niet alleen sommige letters een kleur, maar veel woorden ook. Letters met een duidelijk zichtbare kleur domineren […]”

[Lees verder op de website van De Moanne.]

Onderwijsaanbod 2016-2017

Update By: Henk
Date: augustus 31, 2016

Een overzicht van de vakken die ik in de eerste lesperiode van collegejaar 2016-2017 geef, is nu te vinden op de pagina Onderwijs. Studiewijzers en ander materiaal komen binnenkort beschikbaar op Cursusmateriaal. De links naar deze pagina’s zijn ook te vinden in het menu dat rechts naast de pagina’s van deze website staat. Een voorlopig jaarrooster Fries staat ook online.

In oersjoch fan myn fakken yn 2016-2017 is te finen op ‘e side Underwiis. It lesmateriaal komt skielk beskikber op ‘e side Kursusmateriaal. Links nei dy siden steane ek yn it menu rjochts op ‘e side. In foarriedich jierroaster Frysk stiet ek online.
An overview of the courses I will teach in the academic year 2016-2017 is available by clicking the link Teaching. Course materials will soon be published on the page Kursusmateriaal / Cursusmateriaal. Links to these pages can also be found in the right-hand menu on the website pages.