Column: stijf in het kruis

Update By: Henk
Date: november 8, 2018

Het Friese woord ‘krús’ heeft soms een andere betekenis dan het Nederlandse ‘kruis’. Het Nederlands had die betekenis eerder ook. Op neerlandistiek.nl heb ik er een column over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column: evaluatie Kaderverdrag

Update By: Henk
Date: november 6, 2018

De Eerste Kamer heeft in 2005 het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden goedgekeurd. Om de vier jaar evalueert de Raad van Europa de nakoming van de verdragsverplichtingen. Voor neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]

Taalkunde: mûnlinge toetsen / mondelinge toetsen

Update By: Henk
Date: november 5, 2018

Meidieling foar studinten Frysk en Nederlânsk fan NHL Stenden:
De mûnlinge toetsen fan de fakken Taalteory 2 en Taal en maatskippij binne op tiisdei 6 novimber yn lokaal A 0.063. Se wurde ôfnaam troch Pieter Duijff en Henk Wolf. Elk fan jim hat oer de mail in toetstiid trochkrigen. De toets is net ornearre foar dieltiidstudinten Nederlânsk.

Mededeling voor studenten Fries en Nederlands van NHL Stenden:
De mondelinge toetsen van de vakken Taal en theorie 2 en Taal en maatschappij zijn op dinsdag 6 november in lokaal A 0.063. Ze worden afgenomen door Pieter Duijff en Henk Wolf. Elk van jullie heeft via de mail een toetstijd doorgekregen. De toets is niet bedoeld voor deeltijdstudenten Nederlands.

Video: Fries op NHL Stenden

Update By: Henk
Date: november 4, 2018

Column over het Stadsfries

Update By: Henk

Reitze Jonkman en ik hebben voor neerlandistiek.nl een column geschreven over het Stadsfries. We leggen daarin uit waarom die naam eigenlijk niet deugt. ‘Stadshollands’ zou beter passen.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column: veels te interessant om erover op te houden

Update By: Henk
Date: november 1, 2018

Ruim een jaar geleden schreef Marc van Oostendorp een stukje over het -s‘je achter veel in woordgroepen als ‘veels te interessant’. Hij ging in op twee vragen waar taalkundigen al een hele tijd over nadenken: waar komt het -s‘je vandaan en hoe zit een constructie als ‘veels te interessant’ in het hoofd van moderne sprekers? Misschien kan ik met wat Noord-Nederlandse streektaalgegevens een klein beetje aan de beantwoording van die twee vragen bijdragen.

[Klik hier om de hele column op neerlandistiek.nl te lezen.]

Recensie Basisboek syntaxis in LTM

Update By: Henk
Date: oktober 31, 2018

Het Levende Talen Magazine, een vaktijdschrift voor talendocenten, besteedt in z’n laatste nummer veel aandacht aan het Basisboek syntaxis. Niet alleen staat er een uitgebreid signalement in, het wijdt ook vier kolommen aan een recensie.

[Klik hier om de recensie te lezen.]

Column: ‘De man’ als voornaamwoord

Update By: Henk
Date: oktober 30, 2018

Voor sommige sprekers van het Nederlands heeft de woordgroep ‘de man’ een functie die hij voor anderen niet heeft. Dat zie je aan het volgende fragment:

  • Mijn vader kon op geen enkele manier een gesprek voeren. De man sprak geen woord Engels.

In dat fragment kan ‘de man’ worden geïnterpreteerd als een willekeurige mannelijke gesprekspartner van de vader. In die interpretatie spreekt de vader vermoedelijk wel Engels, maar zijn gewenste gesprekspartner zeker niet. Die gesprekspartner is dan óf al bekend, óf er is sprake van een vertelling die in medias res begint. Die interpretatie is voor dit stukje verder niet zo interessant.

Daarnaast zijn er sprekers van het Nederlands voor wie ‘de man’ juist de vader van de spreker is. De gedachtegang van de spreker loopt dan […]

[Klik hier om de column in z’n geheel te lezen op neerlandistiek.nl.]