Heel erg vorige eeuw

Update By: Henk
Date: mei 22, 2017

Allerlei woorden en zelfs woordgroepen kunnen tegenwoordig door een deel van de Nederlandstaligen als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat iets ‘heel erg vorig eeuw’ is. In de taalcolumn van mei beschrijf ik dat fenomeen.

[Klik hier om de column te lezen.]

Meerkoet als luisterboek

Update By: Henk
Date: april 6, 2017

‘Een meerkoet in mijn oog’ was al te krijgen in braille. De organisatie Dedicon heeft voor blinden en slechtzienden nu ook een gesproken versie van het boek gemaakt. Die is beschikbaar op een Daisy-rom. Zie de volgende link: [klik hier].

De lêste koboldjager fan ‘e Wâlden

Update By: Henk
Date: maart 31, 2017

Under it Provinsjehûs yn Ljouwert hat tsientallen jierren in romte sitten dêr’t mar in pear minsken fan wisten. Wat dêr bewarre waard, wie in grut geheim. In nije komsaris fan ‘e kening woe lykwols net mear meidwaan oan dy geheimsinnichdoggerij. Oft dat ferstannich wie? Ik skriuw deroer yn it koarte ferhaal De lêste koboldjager fan ‘e Wâlden. Dat stiet yn nûmer 2 fan it tydskrift De Moanne. It is fan hjoed ôf te keap.

Is it Frysk âlder as it Nederlânsk?

Update By: Henk
Date: februari 18, 2017

De ôfrûne fiif wike hat ItNijs.nl ûnder de namme Academia Franekerensis in rige minykolleezjes pleatst dy’t kollega’s en ik opnaam ha. It binne allegear Frysktalige lêzingen foar in breed publyk.  Ik slút de rige ôf mei it kolleezje dat ik as pilot makke hie. Dêryn jou ik in antwurd op de fraach oft it Frysk âlder is as it Nederlânsk.

[Klik hjir om it kolleezje te besjen.]

Signeersessie ‘Een meerkoet in mijn oog’ in Hoogkerk

Update By: Henk
Date: februari 16, 2017

Zaterdag van 11.00-12.30 signeer ik Een meerkoet in mijn oog bij de Albert Heijn in Hoogkerk. De actie is opgezet door de Westerkrant, die gisteren een mooi stukje over het boek publiceerde:

[Klik hier voor een persspiegel van het boek.]

Wêrom is ‘wiif’ it ferskriklikste Fryske wurd?

Update By: Henk
Date: februari 2, 2017

Nei José Bruining en Gerbrich de Jong bin ik oan bar om in minykolleezje te jaan yn de rige Academia Franekerensis. Dy searje haw ik makke foar de Ried fan de Fryske beweging. Yn myn kolleezje gean ik yn op de wurdsjeferkiezingen fan om ‘ e jierwiksel hinnen en beantwurdzje ik de fraach ‘Wêrom is wiif it ferskriklikste Fryske wurd?’

[Klik hjir om it kolleezje te besjen.]

Namen van universiteiten en hogescholen

Update By: Henk
Date: januari 30, 2017

Veel universiteiten en hogescholen hebben de afgelopen jaren een naam aangenomen van het type Dinges Instelling. Mijn taalcolumn voor de Moanne gaat over die mode.

[Klik hier om de column te lezen.]