Column over de landelijke kennistoets Nederlands

Update By: Henk
Date: december 12, 2018

“Tien jaar geleden was het theoretisch gezien mogelijk dat een studie Nederlands aan twee verschillende onderwijsinstellingen een heel verschillende inhoud had. Om de studies vergelijkbaarder te maken en om tegelijkertijd een landelijk minimumniveau vast te stellen zijn hbo-docenten uit heel Nederland toen voor een groot aantal hogeschoolstudies een zogenaamde kennisbasis gaan schrijven – een beschrijving van parate kennis waarover elke afstudeerder moest beschikken. Dat gebeurde onder de vleugels van de toenmalige HBO Raad, waaruit de werkgroep 10 voor de leraar is voortgekomen. Dat samenwerkingsverband van docenten ontwerpt nu elk jaar een aantal toetsen om na te gaan of studenten echt over de vereiste minimale kennis beschikken.

Natuurlijk is er op detailniveau altijd kritiek mogelijk, maar de kennisbases en de bijbehorende landelijke kennistoetsen zijn in mijn ogen een goed idee. Alleen moeten de toetsen uiteraard wel doen waar ze voor gemaakt zijn: achterhalen of de kennis uit de kennisbasis aanwezig is. Omdat de docenten die de toetsvragen ontwerpen die pas na uitgebreide peer feedback goedgekeurd krijgen, nam ik aan dat dat wel goed zat. En dat veel studenten klaagden over de toets, dat weet ik aan toetsstress of externe attributie. Dat was onterecht. ”

[Klik hier om de hele column te lezen op neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn over conferentie ‘Het Schoolvak Nederlands’

Update By: Henk
Date: december 11, 2018

“Op 16 en 17 november vond in Brussel het jaarlijkse congres Het schoolvak Nederlands (HSN voor ingewijden) plaats. Deelnemers konden uit een groot aanbod in totaal acht lezingen van een uur volgen, allemaal met raakvlakken met het taalonderwijs. Op het congres heb ik vooral lezingen uitgezocht die te maken hadden met grammaticadidactiek en met taalnorm. Ik vond wat ik daar hoorde erg hoopvol voor de toekomst van het onderwijs in het Nederlands en in andere talen.”

[Klik hier om de hele column te lezen op neerlandistiek.nl.]

Taalsnipel oer ‘beswier’

Update By: Henk
Date: november 24, 2018

Wat is it meartal fan ‘beswier’ en hokker idioom bestiet der mei dat wurd? Yn in taalsnipel foar de site itnijs.frl gean ik dêrop yn.

[Klik hjir om de taalsnipel te lêzen.]

Nije taalsnipel De Moanne

Update By: Henk
Date: november 21, 2018

Foar de site fan De Moanne haw ik in taalsnipel skreaun mei as titel ‘Heiß-Kuhl-Fete’.

[It stik is hjir te lêzen.]

Column: stijf in het kruis

Update By: Henk
Date: november 8, 2018

Het Friese woord ‘krús’ heeft soms een andere betekenis dan het Nederlandse ‘kruis’. Het Nederlands had die betekenis eerder ook. Op neerlandistiek.nl heb ik er een column over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column: evaluatie Kaderverdrag

Update By: Henk
Date: november 6, 2018

De Eerste Kamer heeft in 2005 het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden goedgekeurd. Om de vier jaar evalueert de Raad van Europa de nakoming van de verdragsverplichtingen. Voor neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]

Taalkunde: mûnlinge toetsen / mondelinge toetsen

Update By: Henk
Date: november 5, 2018

Meidieling foar studinten Frysk en Nederlânsk fan NHL Stenden:
De mûnlinge toetsen fan de fakken Taalteory 2 en Taal en maatskippij binne op tiisdei 6 novimber yn lokaal A 0.063. Se wurde ôfnaam troch Pieter Duijff en Henk Wolf. Elk fan jim hat oer de mail in toetstiid trochkrigen. De toets is net ornearre foar dieltiidstudinten Nederlânsk.

Mededeling voor studenten Fries en Nederlands van NHL Stenden:
De mondelinge toetsen van de vakken Taal en theorie 2 en Taal en maatschappij zijn op dinsdag 6 november in lokaal A 0.063. Ze worden afgenomen door Pieter Duijff en Henk Wolf. Elk van jullie heeft via de mail een toetstijd doorgekregen. De toets is niet bedoeld voor deeltijdstudenten Nederlands.

Video: Fries op NHL Stenden

Update By: Henk
Date: november 4, 2018