Fernijde printinge fan learmetoade Noardfrysk

Update By: Henk
Date: november 17, 2017

De Afûk hat dizze wike in nije, bewurke printinge útbrocht fan Snååk Frasch en fan de Wurdlist Noardfrysk. Dy foarmje tegearre in learmetoade foar it Noardfryske dialekt Mooring. De earste printinge datearret fan 2004. Yn de twadde printinge binne flaters korrizjearre, de tekst is omset nei de Steatestavering fan 2015 en guon teksten binne ferfongen of oanpast.

[Klik hjir om Snååk Frasch te bestellen yn de webshop fan de Afûk.]

[Klik hjir om de Wurdlist Noardfrysk te bestellen yn de webshop fan de Afûk.]

Workshop ‘Friesisch in der Bildung’

Update By: Henk
Date: november 6, 2017

Nordfriesen, Friesischstudenten, Ostfriesen, Westfriesen und deutsche Interessierte trafen sich vom 3. bis zum 5. November auf Amrum, um bei der Konferenz Tuhuupe die Zukunft des Nordfriesischen zu diskutieren. In sechs Workshops setzten sie sich mit unterschiedlichen relevanten Themen auseinander. Ich habe einen Diskussionsworkshop namens ‘Friesisch in der Bildung’ geleitet.

[Hier klicken für den YouTube-Link.]
[Einen Bericht über die Konferenz finden Sie hier.]

Taalsnipel oer sosjalisaasje en taalnoarm

Update By: Henk
Date: oktober 31, 2017

Yn in taalsnipel foar De Moanne brûk ik feroarjende ideeën oer moade om sjen te litten hoe’t sosjalisaasje wurket. Dan stel ik de fraach oft wy noch wol tefreden wêze moatte mei de rol fan skoallen yn de talige sosjalisaasje. It artikel hyt fan ‘Jonges yn rokjes en “Jan giet trouwen”‘.

[Klik hjir om de taalsnipel te lêzen op de site fan De Moanne.]

Presintaasje oer it plak fan de te-ynfinityf

Update By: Henk
Date: oktober 27, 2017

Reitze Jonkman en ik ha sa’n hûndert minsken befrege oer it brûken fan de te-ynfinityf yn it Frysk. Sa wolle wy it ferskaat yn byld bringe. Us earste resultaten en ideeën ha wy hjoed yn Ljouwert presintearre op ‘e Dei fan ‘e Fryske taalkunde. De namme fan ús praatsje wie ‘Grien of read, dat is de kwestje. Oer de folchoarder fan te-konstruksjes’.

[De PowerPoint fan ús praatsje is te finen op dizze side.]

Meer filmpjes met Carlos

Update By: Henk
Date: oktober 20, 2017

Ik heb de afgelopen dagen nog een paar taalkundefilmpjes opgenomen met Carlos als assistent. Ze zijn allemaal te vinden op de pagina Carlos.

[Link naar de pagina Carlos.]

Videocollege over zinsstructuur

Update By: Henk
Date: oktober 13, 2017

Ik heb een kort hoorcollege over zinsstructuur opgenomen. Het maakt deel uit van de cursus Taal en theorie 2 die ik verzorg voor studenten Nederlands en Fries. Het is hier te bekijken. Al mijn videocolleges zijn ook te vinden op de pagina videocolleges.

Taalsnipel ‘Bim al yn Dokkum’

Update By: Henk
Date: september 26, 2017

Wannear kin in tiidwurdfoarm yn it Frysk de útgong -e kwytreitsje? De skriuwtaal jout dêr amper oanwizingen foar. Yn in taalsnipel foar de Moanne sykje ik om in antwurd op dy fraach.

[Klik hjir om de taalsnipel te lêzen.]