Column over bijnamen

Update By: Henk
Date: juli 25, 2019

Is het in Friesland gewoner om dorpsgenoten een bijnaam te geven dan in de rest van Noord-Nederland? Ik speculeer erover in een nieuwe column op Neerlandistiek.nl

[Klik hier om de column te lezen.]

Wurdlist bywurke

Update By: Henk
Date: juli 22, 2019

‘Ik nim de útdaging oan’ is gjin min Frysk, mar men kin ek ‘Ik jou skrik werom’ sizze. In aai kin ‘sêftsean’ wêze, mar ‘salvich’ kin ek. De kaaien binne wolris ‘poater’, mar wannear binne se mear ‘wammes’? Ien kin ‘útnaaie’, ‘fuortgean’ of ‘fan ruten spylje’, mar wannear hat ien foar it lêst ‘paden makke’? En wa neamt ien dy’t net earlik diskusjearret, mar oaren op har wurden besiket te fangen noch wolris in ‘wurdesifter’?

It binne in pear tafoegingen oan myn Nederlânsk-Fryske wurdlist. Dy is wer mei in stealtsje oersettingen oanfolle. Hy is te finen op de side Materiaal online of streekrjocht fia [dizze link].

Column over voortijdigheid als lexicaal betekenisfeature

Update By: Henk
Date: juli 18, 2019

Er zijn in het Nederlands en Fries nog wat woorden waarin het betekeniselement ‘voortijdig’ is opgenomen of juist uitgesloten, maar dat worden er steeds minder. Voor neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om het te lezen.]

Kollum: de Fryske opfetting fan ‘fetsoen’

Update By: Henk
Date: juli 13, 2019

Yn it kollum foar It Nijs haw ik ris besjoen oft fûle resinte diskusjes yn Fryslân ek te ferklearjen binne mei de politeness theory fan Brown en Levinson. It is wat spekulatyf en dy’t it better wit, moat der mar op reagearje.

[It stik is hjir te lêzen.]

Wol in bytsje swier, net in bytsje swanger

Update By: Henk
Date: juli 8, 2019

As jo it wurd ‘swanger’ brûke dat hjoed de dei wol brûkt wurdt, dan is dat fansels net oars as it Nederlânske wurd dat der model foar stien hat. Mar it Frysk hat fanâlds in oar wurd: ‘swier’. Hoe sit it dêrmei?

[Hjir fierder lêze op de website fan De Moanne.]

Ontkenningen

Update By: Henk
Date: juli 5, 2019

Een van de fascinerendste eigenschappen van het Nederlands en z’n naaste verwanten vind ik de manier waarop er delen van een zin ontkennend worden gemaakt. Syntactici sprokkelen die kennis wel bij elkaar, maar voor de geïnteresseerde leek of de breed georiënteerde neerlandicus is zulke informatie niet zo makkelijk toegankelijk. Daarom zet ik hier een aantal interessante feiten op een rijtje.

[Klik hier om verder te lezen.]

Neues Sprachvideo: Antipassivsätze im Niederländischen

Update By: Henk
Date: juli 2, 2019

Henk Wolf erklärt in einem neuen Sprachvideo, was Antipassivsätze sind und wie sich in der niederländischen Umgangssprache neulich eine solche Konstruktion entwickelt hat.

[Alle deutschsprachigen Sprachvideos finden Sie hier.]

Column: Een zwangere koe

Update By: Henk
Date: juli 1, 2019

Zijn dieren ‘drachtig’, ‘zwanger’ of nog wat anders? Hoe was dat vroeger en hoe is het nu. Voor neerlandistiek.nl heb ik het uitgezocht.

[Klik hier om er meer over te lezen.]

De klemtoon in ‘hansworst’

Update By: Henk
Date: juni 30, 2019

Niet iedereen legt de klemtoon in ‘hansworst’ op dezelfde plaats. Voor neerlandistiek.nl heb ik een stukje geschreven over het systeem achter beide uitspraken.

[Klik hier om het stuk te lezen.]

Aardrijkskunde in het Nederlands en in streektalen

Update By: Henk
Date: juni 29, 2019

Wie geen streektalen kent, vindt soms andere dingen normaal dan wie er wel een spreekt. De standaardtaalspreker heeft bijvoorbeeld een veel overzichtelijker visie op aardrijkskunde dan de streektaalspreker.

[Klik hier om verder te lezen op neerlandistiek.nl.]

Hoe vind je de woordklemtoon?

Update By: Henk
Date: juni 26, 2019

Omdat heel wat mensen het lastig vinden om aan te geven waar in een woord de klemtoon ligt, heb ik een paar tips uit de onderwijspraktijk op een rijtje gezet. Ze staan op Neerlandistiek.nl.

[Klik hier om het stuk te lezen.]