Hoe een kleine studie een middelgrote kon worden: de casus Fries

Update By: Henk
Date: januari 14, 2020

“Wie op een dinsdagmiddag in Leeuwarden NHL Stenden Hogeschool binnen loopt en het lokaal opzoekt waar de eerstejaarscolleges Fries worden gegeven, ziet daar doorgaans een groep zitten van zo’n vijftien tot twintig studenten. Dat is al een paar jaar zo, maar vijf jaar geleden hadden we met heel andere aantallen te maken: […]”

[Klik hier om het hele stuk te lezen.]

In petear mei Onno Falkena

Update By: Henk
Date: januari 13, 2020

“Soks kin inkeld mar ien sizze dy’t in soad oer de grinzen hinne sjocht. En dat docht Onno Falkena, by in soad Friezen noch better bekend as ‘ferslachjouwer Onno P. Falkena’, mei de tuskenletter dy’t by Fryske bewegers in skoft moade wie. Dy stiet oars foar Pier en mei’t Falkena in kearel as in lôge is, hie er samar foar Grutte Pier gean kinnen. Dat hat er net fan frjemd, likemin as […]”

It boppesteande fragmint komt út in stik dat ik foar De moanne skreaun ha oer Onno Falkena, op basis fan in petear mei him oer syn wurk op it stik fan lytse talen. It is ferline jier yn it tydskrift ferskynd en stiet no ek op ‘e website. (It Frysk is hjir en dêr al wat ferâfûke, dat kin ik net helpe.)

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Taalcolumn: wie is Stijnen?

Update By: Henk
Date: januari 11, 2020

Wie is Stijnen?

 

Column over het taalbeleid van de Universiteit Twente

Update By: Henk
Date: januari 7, 2020

“Het Nederlands, door de Friezen als universele taal van Nederland aangewezen, wordt door de UT als etnische taal aangemerkt: geschikt voor de leden van de groep geboren Nederlanders, maar niet voor algemeen gebruik.”

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Wûnderaardichheden digitaal beskikber

Update By: Henk
Date: december 17, 2019

Ik ha de tekst fan myn ferhalebondel Wûnderaardichheden út 2006 as pdf-bestân op dizze website set. It boek is al jierren net mear te keap. Spitigernôch koe ik gjin ferzje mear fine mei de tekeningen fan Mudhoen deryn. Dy ûntbrekke dus. It is ek mooglik dat de tekst hjir en dêr fan de printe ferzje ôfwykt, dat koe ik net maklik mear neigean.

It bestân is te finen op de side Downloads (ûnder 2006) of troch op de ûndersteande link te klikken.

[link nei pdf-bestân Wûnderaardichheden]

Column over telwoorden

Update By: Henk
Date: december 8, 2019

Een negende huis