Etalage

etalaazje * Schaufenster * show case


Yn 1515 baarne de Saksers de pleats fan boer Pier Gerlofs Donia fan Kimswert plat. Syn oarehelte moat dat mei de dea bekeapje. Gleon fan lilkens en wrok giet er de striid oan mei de Saksers en letter de Hollanners. Mei syn mânsk stal, syn ûnbidich swurd en syn machtige spieren neame freon en fijân him al gau ‘Grutte Pier’.

Titel: De striid fan Grutte Pier
Skriuwers/tekenders: Richard Bos en Alex Russchen
Oersetting: Henk Wolf
Utjouwer: Wijdemeer
Jier: 2019
Tal siden: 128
Priis: 9,95 euro
ISBN: 9789492052537

 


In ontleedhandboeken staan doorgaans allerlei vaktermen en ezelsbruggetjes centraal. Het Basisboek syntaxis pakt het anders aan. Uiteraard komen alle relevante woordsoorten en zinsdelen aan bod, maar het boek is in de eerste plaats een handleiding om inzicht te krijgen in de manier waarop zinnen zijn opgebouwd. Dat inzicht ontstaat letterlijk door de talloze speelse illustraties. Leidend zijn niet allerlei regeltjes, maar het eigen taalgevoel. De vele oefeningen zijn gericht op reflectie.
De auteur behandelt op een toegankelijke manier de traditionele redekundige en taalkundige ontleding. Daarnaast besteedt hij aandacht aan het leren geven van ontleedlessen en geeft hij een inleiding in moderne wetenschappelijke ideeën over zinsbouw. Het Basisboek syntaxis is de langverwachte openbaring voor wie het ontleden nooit echt heeft begrepen. Voor studenten Nederlands in het hbo en aan de universiteit is het een onmisbaar studieboek, voor talendocenten vormt het een handig naslagwerk.

Titel: Basisboek syntaxis
Auteur: Henk Wolf
Omslag: Peter ten Hoor
Illustraties: Jorina Oorthuis
Uitgever: Kleine Uil
Jaar: 2018
Pagina’s: 244
Prijs: 30,00 euro
ISBN: 9789492190772

Links:
bespreking door Luck van Leeuwen en Julia Naaborg op Neerlandistiek van 26 juni 2018

bespreking door Reitze Jonkman in Levende Talen Magazine van november 2018

 omslag Een meerkoet in mijn oog 1aug.indd
Flaptekst:
Wie een meerkoet in zijn oog krijgt, heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Dat bewijst Henk Wolf in dit boek. Een meerkoet in mijn oog is bijna een roman. Het is ook bijna een populairwetenschappelijk curiositeitenkabinet in de stijl van Oliver Sacks en Kees Moeliker. En het is bijna een verzameling taalgrappen zoals van Herman Finkers. Geen van die etiketten past echter helemaal. Voor beginnende visueel gehandicapten is dit boek een gids, voor medici een zeldzame case study, voor Friezen een schaamteloos kijkje in het privéleven van ‘professor Henk’. Voor alle anderen is het een fascinerende en humoristische beschrijving van de manier waarop onze hersenen en wijzelf reageren op plotselinge, ernstige oogschade.

Titel: Een meerkoet in mijn oog
Auteur: Henk Wolf
Omslag: Florijn van Duyse & 247Design
Uitgever: Kleine Uil
Jaar: 2016
Pagina’s: 188
Prijs: 17,50 euro (e-book: 9,99 euro)
ISBN: 978-94-9219-034-5

Links:
bespreking door Kees Moeliker in NRC Handelsblad van 22 november 2016

Persoverzicht

Twadde en fernijde printinge fan Snååk Frasch, it learboek foar it Mooringer Noardfrysk. It boek befettet 47 lessen, mei oefeningen, in grammatika en lêsteksten. It boek kin yn kombinaasje mei de Wurdlist brûkt wurde. De metoade is geskikt foar selsstúdzje.
Titel: Snååk Frasch
Auteurs: Henk Wolf, Ingo Laabs & Sabrina Jessen
Uitgever: Afûk
Jaar: 2017
Serie: Rige stúdzje- en boarnemateriaal, nr. 22
Pagina’s: 154
Prijs: 19,00 euro
Link:
besprek 1e printinge troch Siebren Dyk yn Us Wurk fan 2007

Wiidweidige wurdlist Mooringer Noardfrysk – Westerlauwersk Frysk en oarsom. It boek foarmet mei Snååk Frasch in learmetoade foar it Noardfrysk. De boeken binne geskikt foar selsstúdzje. It boek is in twadde, oanpaste printinge. De earste printinge is yn 2004 ferskynd.
Titel: Wurdlist Noardfrysk
Auteurs: Henk Wolf & Ingo Laabs
Uitgever: Afûk
Jaar: 2017
Serie: Rige stúdzje- en boarnemateriaal, nr. 22
Pagina’s: 184
Prijs: 20,00 euro
Link:
besprek 1e printinge troch Siebren Dyk yn Us Wurk fan 2007

Flaptekst:
De skriuwers fan dit boek pretindearje net de wierheid oer de echte man te ferkundigjen – hy is ommers in wat saai figuer, dy’t him steande hâldt troch in grut ferlet ta opskeppen en swearen. De ferhalen gean dan ek foaral oer hoe wrâldfrjemd de echte man wol net wêze kin, as master oer de sitewaasje, as slachtoffer fan syn omjouwing. Elke skriuwer sjit dêrby mei syn eigen munysje: soms mei earnst en moederaasje, dan wer fol faasje en humor.
Titel: Komt in man by syn frou en oare Fryske kulferhalen
Auteurs: Sjoerd Bottema, Anne Feddema, Ate Grypstra, Bouke van der Hem, Arjan Hut, Jaap Krol, Sipke de Schiffart, Nyk de Vries en Henk Wolf.
Uitgever: Afûk
Jaar: 2014
Pagina’s: 80
Prijs: 8,95 euro
ISBN: 978 90 6273 265 4
Link:
Besprek troch Geart Tigchelaar op Ensafh (25 oktober 2014)

This amazing anthology celebrates the 400-year anniversary of the Sonnets’ first appearance in print (1609). It does so by gathering versions/translations into some 70 languages, from Afrikaans to Yiddish. Scholarly introductions precede each language. Sources, bibliographies and footnotes are amply supplied. The work includes two chapters on Frisian translations of Shakespeare’s plays and sonnets, written by Eric Hoekstra and Henk Wolf. The book goes with a CD containing examples of translations into several languages. The Frisian versions are read by Henk Wolf.
Titel: William Shakespeare’s Sonnets for the First Time Globally Reprinted
Auteurs: Manfred Pfister & Jürgen Gutsch (eds.)
Uitgever: Signathur
Jaar: 2009
Pagina’s: 752
Prijs: 27,35 euro
ISBN: 978-3908141549
Link:
Review by Veronica Popescu

Bern freegje om ferhalen, ek neidat se ut de bûnte printeboeken groeid binne! Foar dy bern moast der in Frysk boek mei ferhalen komme fan in grutte samling fertellers ut alle tiden, ut ‘e hiele wrâld, in boek mei net tefolle plaatsjes. In boek om te lêzen en om út foarlêzen te wurden. Mei 52 ferhalen: nije, klassikers en oersettingen út oare talen. Mei ferhalen fan ûnder oaren Arjan Hut, Elizabeth Hietkamp, Henk Wolf, Otfried Preussler, Hans Christian Andersen en Lewis Carroll. De oersettingen binne fan ûnder oaren Arjan Hut, Elizabeth Hietkamp, Janneke Spoelstra, Louw Dijkstra en Henk Wolf.
Titel: Toe no! Ferhalen foar bern dy’t derom freegje
Auteurs: Arjan Hut & Elizabeth Hietkamp (red.)
Illustraties: Alexander Russchen
Uitgever: Bornmeer
Jaar: 2007
Pagina’s: 224
Prijs: 5,00 euro
ISBN: 9789056151706
 

Links:

De measte froulju út it lân Bie wienen wei fan it beukerke Youmir, mei syn skattige grutte holle. Youmir hie it praten rap ûnder de slach en tsjottere yn alles mei de froulju mei. Foaral as se him fertelden hoe skattich oft er wie utere er syn meistimmen yn prachtige folsinnen.
Henk Wolf fertelt yn dizze humoristyske novelle oer de opkomst en ûndergong fan in persoanskultus. De sintrale figuer is Youmir, in ûnsympatike muonts tsjin wil en tank, dy’t mei syn grutspraak in feroaring fan de hiele maatskippij op gong bringt.
Titel: Youmir, soan fan in túnslang
Auteur: Henk Wolf
Omslag: R.R.R. van der Leest
Uitgever: Venus
Jaar: 2006
Pagina’s: 86
Dit boek is net mear te krijen.
Links:
Besprek troch Eric Hoekstra yn Farsk 2006
Besprek troch Elske Schotanus yn De Moanne 2006
Biblioteektekst troch Jelle van der Meulen