Onderwijs

Underwiis * Unterricht * Education

In het bovenstaande filmpje van Omrop Fryslân ben ik aan het werk te zien op NHL Hogeschool. Sinds 2002 werk ik daar. Ik geef hoofdzakelijk cursussen op het gebied van taalkunde en taalvaardigheid op de vestigingen in Leeuwarden en Groningen, maar soms geef ik ook cursussen op locatie, bijvoorbeeld op basisscholen in Friesland.

INGThe above video from Frisian broadcaster Omrop Fryslân shows me while teaching at NHL University of Applied Sciences. I have been working there since 2002. I mostly teach linguistics and language courses at NHL’s campuses in Leeuwarden and Groningen, but I also offer in-service trainings, e.g. at primary schools in Friesland.

*  *  *

Cursussen die ik aanbied in het collegejaar 2017-2018:
Courses I will teach in the academic year 2017-2018:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalkunde Linguistics Frysk
Taalfeardigens: oersetten Language Proficiency: Translating Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Argumenteren  3 Argumentation 3 Nederlands
Argumenteren  en betogen Argumentation and Rhetoric Nederlands
Algemene basisgrammatica Basic grammar course Nederlands
Taal en theorie 1 Language and Theory 1 Nederlands, Frysk
Taal en theorie 2 Language and Theory 2 Nederlands, Frysk
Taal en maatschappij  Language and Society  Nederlands, Frysk
Syntaksis Syntax Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics Engels
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk

*  *  *

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2016-2017:
Courses I taught in the academic year 2016-2017:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalfeardigens: oersetten Language proficiency: translating Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Argumenteren en betogen Argumentation and rhetoric Nederlands
Didaktysk praktikum Language didactics in practice Frysk
ELT English Language Teaching  Engels
Algemene basisgrammatica Basic grammar course Duits, Engels, Frans, Frysk, Nederlands
Taal en theorie 1 Language and Theory 1 Nederlands, Frysk
Taal en theorie 2 Language and Theory 2 Nederlands, Frysk
Taalgeschiedenis History of the Dutch language Nederlands
Taalkennis Linguistics 3TS
Afûk-A Training for the ‘Afûk-A’ certificate 3TS
Argumentatie 3 Argumentation 3 Nederlands
Syntaksis Syntax Frysk
Taalbeschouwing  Reflection on Language Nederlands, Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics Duits, Frans, Engels
Semantiek Semantics Nederlands
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers pabo

*  *  *

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2015-2016:
Courses I taught in the academic year 2015-2016:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalkunde Linguistics Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Afdeling Talen / Department of Languages:
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics   Duits, Engels, Frans, Frysk, Nederlands
Skoalfak Frysk School Subject Frisian Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland   Frysk
Syntaksis  Syntax Frysk
Fakdidaktysk praktikum Language didactics in practice Frysk
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen   Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Kennistrening    Knowledge Building    Frysk
Taal en theorie 2    Language and Theory 2 Nederlands
Taalbeschouwing    Reflection on Language Nederlands
Taal en maatschappij 1   Language and Society 1 Nederlands
Taalgeschiedenis History of the Dutch Language Nederlands
Pabo regulier en drietalig (3TS) / Primary Teacher Training Regular and Trilingual:   
Frysk foar Frysktaligen    Frisian for Frisian Speakers pabo
Frysk foar Frysktaligen    Frisian for Frisian Speakers 3TS
Skriuw mar Frysk    ‘Skriuw mar Frysk’ certificate 3TS
Taalkunde    Linguistics 3TS
Overige cursussen / Other Courses:
Neiskoalling Frysk   In-service Frisian Language Course   leraren basisonderwijs
Frysk prate    Speaking Frisian  leraren basisonderwijs
Frysk foar net-Frysktaligen Frisian for Non-Frisian Speakers Learning Centre

*  *  *


Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2014-2015:
Courses I taught in the academic year 2014-2015:


Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
   Taalfeardigens Language Skills Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Afdeling Talen / Department of Languages:
   Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics Duits, Engels, Frans, Frysk, Nederlands
   Algemene basisgrammatica Basic Grammar Course Duits, Engels, Frans, Frysk, Nederlands
   Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
   Syntaksis Syntax Frysk
   Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
   Saaklik Frysk Business Frisian Frysk
   Ekskurzjetarieding Excursion Planning Frysk
   Argumenteren en betogen Argumentative Writing Nederlands
   Argumenteren en discussiëren Argumentation and Discussion Nederlands
   Woordkunde Morphology Nederlands
   Psycholinguïstiek Psycholinguistics Nederlands
   Taalgeschiedenis History of the Dutch Language Nederlands
   Sociolinguïstiek en pragmatiek Sociolinguistics and Pragmatics Nederlands
Pabo regulier en drietalig (3TS) / Primary Teacher Training Regular and Trilingual:
   Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers pabo
   Frysk oan bod Frisian in the Curriculum pabo
   Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers 3TS
   Skriuw mar Frysk ‘Skriuw mar Frysk’ certificate 3TS
   Taalkennis Linguistics 3TS
Academische pabo (AOLB) / Academic Teacher Training:
   Frysk foech QTS for Frisian AOLB
Hogeschoolbreed:
   Remediale cursus stijl en spelling Remedial Course in Dutch Style and Spelling alle studenten
Overige cursussen / Other Courses:
   Neiskoalling Frysk In-service Frisian Language Course leraren basisonderwijs
   Frysk prate Speaking Frisian leraren basisonderwijs

 
*  *  *
Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2013-2014:
Courses I taught in the academic year 2013-2014:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalkunde Linguistics Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Afdeling Talen:
   Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics Duits, Engels, Frans, Fries, Nederlands
   Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
   Syntaksis Syntax Frysk
   Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
   Saaklik Frysk Business Frisian Frysk
   Ekskurzjetarieding Excursion Planning Frysk
   Kennistrening Knowledge Building Frysk
   Sosjolingwistyk Sociolinguistics Frysk
   Argumenteren en discussiëren Argumentation and Discussion Nederlands
   Sociolinguïstiek en pragmatiek Sociolinguistics and Pragmatics Nederlands
Pabo regulier en drietalig (3TS) / Primary Teacher Training Regular and Trilingual:
   Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers pabo
   Frysk oan bod Frisian in the Curriculum pabo
   Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers 3TS
   Afûk-A ‘Afûk-A’ certificate 3TS
   Taalkennis Linguistics 3TS
Overige cursussen / Other Courses:
   Neiskoalling Frysk In-service Frisian Training leraren basisonderwijs
   Frysk prate Speaking Frisian leraren basisonderwijs

Van voorgaande collegejaren heb ik geen overzicht opgenomen. Cursussen in de periode 2002-2013 liggen grotendeels op hetzelfde vlak als in de weergegeven jaren. Andere vakken die ik in die periode ook heb gegeven, zijn:
* voor studenten Fries: theorie van toetsing, fonologie en morfologie, literair vertalen, geschiedenis en instellingen van de Friese beweging;
* voor talenstudenten: een begeleide zelfstudiemodule toetsen & differentiëren;
* voor studenten communicatie: Fries spreken en schrijven;
* voor studenten maatschappelijk werk en dienstverlening: Fries spreken;
* voor uitwisselingsstudenten: Engelstalige en Duitstalige minoren meertaligheid;
* voor docenten in het basisonderwijs: een ontleedworkshop;
* voor docenten Fries: nascholingscursussen taalkunde en spelling.

*  *  *

Dit videocollege is een ingekorte versie van het hoorcollege Wat betekent ‘betekenis’? dat ik in 2016 als deel van de cursus semantiek voor studenten Nederlands op NHL Hogeschool heb gegeven.

INGThis is an abbreviated version of a semantics lecture I gave for students of Dutch in 2016.
 

Schermafbeelding 2016-03-13 om 04.00.43
Veel materiaal dat ik heb ontwikkeld voor mijn cursussen is digitaal beschikbaar. Het is op deze website te vinden op de pagina ‘Cursusmateriaal‘. Op de pagina’s ‘Staveringsfilmkes‘ en ‘Grammatikafilmkes‘ staan instructievideo’s die ik bij taalvaardigheidslessen Fries gebruik.

INGMany of the course materials I developed are available on this website, notably on the pages ‘Course materials‘,’Staveringsfilmkes‘ and ‘Grammatikafilmkes

In 2008 zijn een aantal docenten van de hogescholen NHL en Stenden begonnen met het opzetten van een gemeenschappelijke drietalige pabostroom. Ik was een van hen. In november 2010 kwamen de eerste studenten. Van 2009 tot eind 2014 heb ik de drietalige pabostroom gecoördineerd en ik geef er vanaf het begin elk jaar een aantal vakken. (Klik op de foto voor een vergroting van het artikel.)

INGI was one of the developers of the trilingual teacher training and I teach for its students.
Schermafbeelding 2016-03-13 om 02.13.03

 

Schermafbeelding 2016-03-13 om 03.28.50 In december 2014 hadden studenten Fries van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Hogeschool een gemeenschappelijk college.

INGIn December 2014 students of Frisian at NHL University and Rijksuniversiteit Groningen took a class together.
stud De Afûk in Leeuwarden heeft zijn eigen docentenopleiding de afgelopen jaren grotendeels overgedragen aan NHL Hogeschool. De aankomende ‘lesjouwers’ volgen bij mij modules sociolinguïstiek, syntaxis en didactiek.

INGI teach sociolinguistics, syntax and didactics to students from Afûk’s teacher training, which has been largely delegated to NHL University.

Dit college over ‘flipping the classroom’ heb ik in september 2014 gegeven op een nascholingsdag van docenten Fries van de Afûk in Leeuwarden.

INGA course on ‘flipping the classroom’ I gave to teachers of Frisian in 2014.
 
B-xIyxbUIAE6XfM.jpg-large Soms word ik ingehuurd om cursussen Fries te geven, zoals hier door Dingtiid in februari 2015.

INGA course I taught to members of Dingtiid, the government’s advisory council for Frisian.
Ik heb een paar gemeenschappelijke studiedagen helpen organiseren voor studenten van NHL Hogeschool en de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Hiernaast een poster van zo’n gemeenschappelijke studiedag over meertaligheid in december 2012.

INGA poster from a common study day for students of NHL University and the Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Leer
AnkeHiemstra In 2012 en 2015 heb ik korte cursussen Fries gegeven op de AOLB (‘academische pabo’) in Groningen. (Klik op de foto voor een vergroting van het artikel.)

INGIn 2012 and 2015 I taught Frisian at the academic teacher training in Groningen.

Tussen 2001 en 2007 heb ik ook diverse vakken op het gebied van Friese taalkunde en taalvaardigheid verzorgd voor de Universität Flensburg, de Universiteit van Amsterdam en de Christelijke Hogeschool Nederland. Ook voor verschillende scholen en organisaties heb ik onderwijs verzorgd.

INGBetween 2001 and 2007 I also taught at Universität Flensburg, Universiteit van Amsterdam and Christelijke Hogeschool Nederland.
unifl