Spokjes

Update By: Henk
Date: april 8, 2018

Ik haw efkes lins hân mei myn taalsnipels foar De Moanne, mar fan no ôf ferskine se wer. It stikje fan april giet oer fersprekkingen en hyt fan Spokjes.

[It stik is fia dizze link te besjen.]

Cursus ‘Taal en maatschappij’ nu helemaal op video

Update By: Henk
Date: maart 3, 2018

Op YouTube staan nu alle zeven colleges van ‘Taal en maatschappij’, een inleidende cursus sociolinguïstiek/taalsociologie dat ik dit jaar en vorig jaar voor bachelorstudenten Nederlands en Fries heb gegeven. De bijbehorende hand-outs zijn te vinden op de pagina Cursusmateriaal. Elk college is gegoten in de vorm van een college van ongeveer een halfuur. Ze kunnen als hoorcollege worden beluisterd, maar het is ook mogelijk de opdrachten op de hand-outs te maken en die vervolgens na te kijken aan de hand van de video.

[Klik hier om de video’s op YouTube te bekijken.]
[Klik hier om de video’s op de pagina Videocolleges te bekijken.]
[Klik hier voor de hand-outs bij de colleges.]

Kolleezje oer standerttalen

Update By: Henk
Date: februari 25, 2018

Dit Frysktalige fideokolleezje oer de foarming fan standerttalen is mei in steal Nederlânsktalige sosjolingwistykkolleezjes tafoege oan de side Fideokolleezjes. De kolleezjes meitsje diel út fan de NHL-kursus Taal en maatskippij.

Waarop baseren we onze keuze voor een voornaamwoord?

Update By: Henk
Date: januari 24, 2018

Het kiezen van het juiste voornaamwoord in het Nederlands is heel ingewikkeld. Er spelen allerlei criteria een rol. De meeste sprekers zijn zich daar niet van bewust. In een column op de website van De Moanne geef ik een interessante link en een testje om na te gaan welke criteria jij hanteert.

[Klik hier om de column te lezen.]

Taal en maatskippij / Taal en maatschappij

Update By: Henk
Date: januari 19, 2018

Foar NHL-studinten dy’t it fak Taal en maatskippij folgje: kollega’s Pieter Duijff en José Bruining ha in folsleine begripelist gearstald. Yn de list wurde alle begripen út de stúdzjewizer fan it fak koart omskreaun. De bywurke list stiet as Word-bestân by it kursusmateriaal.

[Klik hjir om it bestân fuort te besjen.]

Voor NHL-studenten die het vak Taal en maatschappij volgen: collega’s Pieter Duijff en José Bruining hebben een volledige begrippenlijst samengesteld. In de lijst worden alle begrippen uit de studiewijzer fan het vak kort omschreven. De bijgewerkte lijst staat als Word-bestand bij het cursusmateriaal.

[Klik hier om het bestand meteen te bekijken.]

Taalsnipels / taalcolumns

Update By: Henk
Date: januari 12, 2018

Sûnt 2001 haw ik foar ferskate blêden hûnderten taalsnipels skreaun. Op ‘e site steane no twa pdf-bestannen mei in karút út dy stikken: ien mei Nederlânsktalige en ien mei Frysktalige kollums. Sjoch de side Taalsnipels. Sinds 2001 heb ik voor diverse bladen honderden taalcolumns geschreven. Op deze site staan nu twee pdf-bestanden met een selectie uit die stukken: een met Nederlandstalige en een met Friestalige columns. Zie de pagina Columns.

De lêste ‘prûmkewurden’

Update By: Henk
Date: december 29, 2017

Fan septimber ôf haw ik foar de Fryske Internetkrante It Nijs alle fjirtjin dagen in wurd besprutsen dat noch net útstoarn is, dat foar mysels ek noch frij gewoan is, mar dat stadichoan út de omgongstaal liket te ferdwinen. ‘Prûmkewurden’ haw ik sokke wurden neamd. Hjoed is de lêste ôflevering fan de searje ferskynd. Dy gong oer it wurd ‘glêzen’.

De stikken binne hjir te finen:
gagel
snies
alte-alte
âlde pake en âlde beppe
stoer en dûbeltsje
krús
romer en fûgeltsje
nôch
glêzen