De lêste ‘prûmkewurden’

Update By: Henk
Date: december 29, 2017

Fan septimber ôf haw ik foar de Fryske Internetkrante It Nijs alle fjirtjin dagen in wurd besprutsen dat noch net útstoarn is, dat foar mysels ek noch frij gewoan is, mar dat stadichoan út de omgongstaal liket te ferdwinen. ‘Prûmkewurden’ haw ik sokke wurden neamd. Hjoed is de lêste ôflevering fan de searje ferskynd. Dy gong oer it wurd ‘glêzen’.

De stikken binne hjir te finen:
gagel
snies
alte-alte
âlde pake en âlde beppe
stoer en dûbeltsje
krús
romer en fûgeltsje
nôch
glêzen

Wijzigingen op de site

Update By: Henk
Date: december 24, 2017

Ik heb een paar wijzigingen aangebracht op de site. De voornaamste zijn:

* De pagina ‘Artikelen/artikels’ heet nu ‘Downloads‘. Omdat er allerhande bestanden op staan die bezoekers mogen gebruiken, dekt die vlag de lading beter. De link naar de pagina staat in de rechter kolom onder het kopje ‘Materiaal online’. Omdat de links op alfabetische volgorde staan, staat hij wat lager dan de oude link.
* De pagina ‘Etalage‘ is toegevoegd. Hierin staat een selectie uit recent verschenen werk met een mogelijkheid om dat online aan te schaffen bij mijn favoriete boekhandel.
* Boven aan de startpagina staan nu links naar een aantal overzichtspagina’s.

Fernijde printinge fan learmetoade Noardfrysk

Update By: Henk
Date: november 17, 2017

 

De Afûk hat dizze wike in nije, bewurke printinge útbrocht fan Snååk Frasch en fan de Wurdlist Noardfrysk. Dy foarmje tegearre in learmetoade foar it Noardfryske dialekt Mooring.

De earste printinge datearret fan 2004. Yn de twadde printinge binne flaters korrizjearre, de tekst is omset nei de Steatestavering fan 2015 en guon teksten binne ferfongen of oanpast.

[Klik hjir om Snååk Frasch te bestellen yn de webshop fan de Afûk.]

[Klik hjir om de Wurdlist Noardfrysk te bestellen yn de webshop fan de Afûk.]

 

Workshop ‘Friesisch in der Bildung’

Update By: Henk
Date: november 6, 2017

Nordfriesen, Friesischstudenten, Ostfriesen, Westfriesen und deutsche Interessierte trafen sich vom 3. bis zum 5. November auf Amrum, um bei der Konferenz Tuhuupe die Zukunft des Nordfriesischen zu diskutieren. In sechs Workshops setzten sie sich mit unterschiedlichen relevanten Themen auseinander. Ich habe einen Diskussionsworkshop namens ‘Friesisch in der Bildung’ geleitet.

[Hier klicken für den YouTube-Link.]
[Einen Bericht über die Konferenz finden Sie hier.]

Taalsnipel oer sosjalisaasje en taalnoarm

Update By: Henk
Date: oktober 31, 2017

Yn in taalsnipel foar De Moanne brûk ik feroarjende ideeën oer moade om sjen te litten hoe’t sosjalisaasje wurket. Dan stel ik de fraach oft wy noch wol tefreden wêze moatte mei de rol fan skoallen yn de talige sosjalisaasje. It artikel hyt fan ‘Jonges yn rokjes en “Jan giet trouwen”‘.

[Klik hjir om de taalsnipel te lêzen op de site fan De Moanne.]

Presintaasje oer it plak fan de te-ynfinityf

Update By: Henk
Date: oktober 27, 2017

Reitze Jonkman en ik ha sa’n hûndert minsken befrege oer it brûken fan de te-ynfinityf yn it Frysk. Sa wolle wy it ferskaat yn byld bringe. Us earste resultaten en ideeën ha wy hjoed yn Ljouwert presintearre op ‘e Dei fan ‘e Fryske taalkunde. De namme fan ús praatsje wie ‘Grien of read, dat is de kwestje. Oer de folchoarder fan te-konstruksjes’.

[De PowerPoint fan ús praatsje is te finen op dizze side.]

Meer filmpjes met Carlos

Update By: Henk
Date: oktober 20, 2017

Ik heb de afgelopen dagen nog een paar taalkundefilmpjes opgenomen met Carlos als assistent. Ze zijn allemaal te vinden op de pagina Carlos.

[Link naar de pagina Carlos.]