Presintaasje ‘De striid fan Grutte Pier’

Update By: Henk
Date: februari 1, 2019

Hjoed is yn it Admiraliteitshûs yn Dokkum it stripboek ‘De striid fan Grutte Pier’ fan Richard Bos en Alexander Russchen presintearre. It Nederlânsktalige orizjineel en myn Fryske oersetting dêrfan binne tagelyk útbrocht. Hjir binne de beide skriuwers mei de Fryske ferzje fan it boek te sjen.

[Klik hjir om it boek op bol.com te bestellen.]

Translanguaging

Update By: Henk
Date: januari 31, 2019

Earst wienen pedagogen desennia lang benaud foar meartaligens, benammen as der in minderheidstaal by behelle wie. Doe feroaren de ynsjoggen en waard meartaligens as in foardiel beskôge, mar it wie al wichtich en hâld de talen strak skieden. Dat idee wie tsientallen jierren dominant, mar no wurdt der heeltyd mear pleite foar translanguaging: it kombinearjen fan allegear deistige taken – thús en op skoalle – mei alle talen dy’t de bern prate of leare. Foar It Nijs haw ik der in stikje oer skreaun.

[Klik hjir om it te lêzen.]

Praatsje oer taalferskaat yn Fryslân

Update By: Henk
Date: januari 24, 2019

Op freed 25 jannewaris hâld ik yn doarpshûs De molewjuk yn Bitgummole in praatsje oer it taalferskaat yn Fryslân. Dat doch ik op fersyk fan ‘e krite Karel Roorda. De jûn begjint om 20.00 oere.

Column over een te vrije vertaling

Update By: Henk
Date: januari 21, 2019

‘Vertalen is een onderschat vak’, schreef iemand op Facebook in een reactie op m’n column ‘De vertaling in Trouw van de Brexit-rede van David Lammy’. Daarin bespreek ik een deel van de Nederlandse vertaling die onlangs in Trouw stond van een goede toespraak van het Britse parlementslid David Lammy. Mijn conclusie is dat de vertaling niet zo goed is.

[Klik hier om de column te lezen.]

1 febrewaris: presintaasje ‘De striid fan Grutte Pier’

Update By: Henk
Date: januari 17, 2019

Op 1 febrewaris presintearje Richard Bos en Alexander Russchen yn Dokkum in stripboek oer it libben fan Pier Gerlofs Donia, better bekend as Grutte Pier. It boek komt tagelyk út yn in Nederlânske en in Fryske ferzje. It Nederlânske ‘De strijd van Grutte Pier’ is it orizjineel en ik ha de Fryske oersetting ‘De striid fan Grutte Pier’ makke.

It boek wurdt presintearre by de iepening fan in útstalling fan it wurk fan Mudhoen yn Museum Dokkum.

[Klik hjir foar mear ynformaasje.]

De klinkers in ‘alcoholist’

Update By: Henk
Date: januari 15, 2019

Op neerlandistiek.nl vroegen Jan Renkema en Marc van Oostendorp zich de afgelopen week af waarom het woord ‘alcoholist’ kan worden uitgesproken met de o-klank van ‘hok’. Ik doe ook een duit in het zakje.

[Klik hier om het stuk te lezen.]

Voor deeltijdstudenten Nederlands: begrippenlijsten taalkundetoetsen

Update By: Henk
Date: januari 11, 2019

Voor deeltijdstudenten Nederlands (FO) van NHL Stenden: op deze site staan nu begrippenlijsten bij de vakken die worden getoetst in de taalkundetoetsen van jaar 1 en 2. De lijsten zijn gemaakt door Pieter Duijff, José Bruining en Henk Wolf. Ze zijn te vinden op de pagina Cursusmateriaal. De links naar de lijsten staan ook hieronder:

[Begrippenlijst Taal en theorie 1]

[Begrippenlijst Taal en maatschappij]

[Begrippenlijst taalkundevakken jaar 2]