Portfolio diversen

Ferskaat * Verschiedenes * Miscellaneous

Hieronder geef ik een overzicht van projecten die ik in het verleden heb uitgevoerd en die niet in een van de andere portfolio’s thuishoren.

josebruiningVoor de Ried fan de Fryske beweging heb ik begin 2017 onder de naam Academia Franekerensis een serie korte Friestalige publiekslezingen gemaakt, met Friese academici als spreker. De serie heeft als doel mensen op een laagdrempelige manier te informeren over wetenschappelijke thema’s en tegelijkertijd het Fries als taal van de hogere domeinen te stimuleren. De lezingen worden gepubliceerd op It Nijs, de Friestalige internetkrant van de Ried fan de Fryske beweging.
afuk_kursussenIn 2014 heeft de Afûk in Leeuwarden me ingehuurd om advies uit te brengen over een nieuw curriculum. De Afûk biedt een groot aantal cursussen aan op het gebied van Friese taal en cultuur. Ik heb voormalige cursisten geraadpleegd en een advies uitgebracht, op basis waarvan een nieuw cursusaanbod is vastgesteld. Dat wordt deels in samenwerking met NHL Hogeschool aangeboden.
staveringIn 2014 werd er in Friesland fel gedebatteerd over plannen voor een wijziging van de officiële spelling voor het Fries en de invoering van een standaardwoordenlijst voor ambtelijk gebruik. Ik heb me in de media duidelijk tegen die plannen uitgesproken. De provincie heeft een overlegcommissie van voor- en tegenstanders samengesteld waar ik enige tijd zitting in had. De gewijzigde spelling is uiteindelijk ingevoerd, de standaardwoordenlijst heeft een niet-verplichtend karakter gekregen.
pingIn 2009 en 2010 heb ik voor de Afûk in Leeuwarden meegewerkt aan het project VoLANGteers. Daarbij kregen buitenlandse studenten en werknemers die tijdelijk in Friesland woonden een Friese student als buddy om kennis te laten maken met de talen en culturen van Friesland. Het project was een uitbreiding van een gelijknamig project dat in Galicië al langer liep. In het kader van het project heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van allerlei les-, spel- en kennismakingsmateriaal. Het project is na het aflopen van de projectsubsidie overgenomen door de Ried fan de Fryske Beweging. Voor meer informatie, zie: www.volangteers.com.
edunordfriiskIk ben een van de weinige Nederlanders die naast het Nederlandse Fries ook het in Duitsland gesproken Noord-Fries goed beheersen. In 2009 kon ik van die kennis mooi gebruikmaken. Het Nordfriisk Instituut in Bredstedt wilde toen een zelfstudiepakket voor het Noord-Fries op internet zetten en de Afûk in leeuwarden had zo’n pakket voor het (Nederlandse) Fries ontwikkeld. Ik heb de twee partijen bij elkaar gebracht en ze als vertaler, tolk en bemiddelaar geholpen samen een Noord-Friese internetleermethode te ontwikkelen, eduNordfriisk.de.
trijetaligestreamIn 2009 heb ik voor de NHL Hogeschool veldonderzoek verricht naar de behoefte aan een opleiding tot docent aan een drietalige basisschool. Op basis daarvan heb ik meegewerkt aan het opzetten van een gemeenschappelijke drietalige pabostoom van de hogescholen Stenden en NHL in Leeuwarden. Daarvan ben ik drie jaar lang de coördinator geweest.
piterwilkensVan 2000 tot en met 2005 was ik secretaris van de Fryske Rie en de Interfriesische Rat, die contacten tussen de Friese gebieden in Nederland en Duitsland organiseert. Met die pet op heb ik verschillende uitwisselingen georganiseerd, waaronder de Sternfahrt der Friesen van 2001 op Helgoland, met een optreden van Piter Wilkens en de Fryske Jeugdbrassband. (Foto: Daam, Wikipedia)