De LC hat spitigernôch net helendal begrepen dat ús stik net oer stavering gong, mar doch moai dat it sa fluch pleatst is.

De LC hat spitigernôch net helendal begrepen dat ús stik net oer stavering gong, mar doch moai dat it sa fluch pleatst is.

Posted in: stavering.
Last Modified: mei 3, 2013

One comment on “Iepen brief oan Provinsjale Steaten oer Standertwurdlist

  1. Pingback: Iepen brief oan Provinsjale Steaten oer Standertwurdlist | ensafh

Reacties plaatsen niet mogelijk.